Ukukhupha Isisu eMzantsi Afrika

SRJC steering committee and youth member, Nomtika Mjwana, published this blog post on Abortion in isiXhosa. Please read and share widely. Masikhathalele Abafazi. Ingcaciso: Kulombhalo “umfazi” uthetha wonke umntu ozalwe nelungu langasese lobufazi . Ndiyaxolisa kuba ndiyayazi kukho abantu abazalwe benelungu langasese lobufazi kodwa abangengobafazi. Ndisafunda kwaye ukuba ungakwazi ukundinika amagama angcono endinokuwasebenzisa, ndicela undixelele. […]

See More